Czy detektyw może być pomocny w ustaleniu majątku dłużnika?

12-12-2022

Każdy przedsiębiorca chciałby uchronić swoją firmę przed nawiązaniem relacji biznesowej z nieuczciwym klientem. Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie wiarygodności drugiej strony (takie jak rejestry długów), jednak żaden z nich nie daje stuprocentowej gwarancji tego, z jakim klientem będziesz mieć do czynienia. Jeśli Twój kontrahent zamienił się w dłużnika, utrudniającego uzyskanie należnych Ci zobowiązań, możesz zostać postawiony przed koniecznością sprawdzenia składników jego majątku. Z dalszej części naszego artykułu dowiesz się jakie kroki powinieneś podjąć aby skutecznie odzyskać swoje pieniądze w takiej sytuacji.

Czy detektyw może być pomocny w ustaleniu majątku dłużnika?

Egzekucja komornicza - dbaj o archiwizację dokumentów!

Przede wszystkim zbieraj! Jeśli Twoja sprawa znajduje finał w sądzie, potrzebujesz niezbitych dowodów na winę dłużnika! Podstawowym materiałem dowodowym jest uzasadnienie okoliczności powstałego zadłużenia. Aby sąd przychylił się do rozpatrzenia wniosku o egzekucję należności, musisz także dołączyć dokumenty potwierdzające wykorzystanie wszelkich dostępnych środków windykacji polubownej. Jeśli dbasz o prawidłowe porządkowanie dokumentów, dostarczysz powyższe materiały w oparciu o własne archiwum.

Prowadząc proces windykacyjny dbaj o zbieranie wysyłanych zawiadomień, wezwań do zapłaty, podpisanych umów czy nieopłaconych faktur. Bez posiadania podstawowych dokumentów ściągnięcie należnych Ci pieniędzy może okazać się niemożliwe!

O ile ugodowe podejście do ściągnięcia należności w większości przypadków prowadzi do odzyskania pieniędzy, o tyle nie każdy dłużnik unika płatności z powodu trudności finansowych. Istnieją sytuacje, w których nie zbierzesz wystarczających dowodów winy dłużnika na własną rękę. W szczególności dotyczy to tych klientów, którzy w obawie o egzekucję majątku starają się go na wszelkie sposoby ukryć. Kancelarie komornicze posiadają szereg narzędzi, dzięki którym są w stanie zająć rachunek bankowy czy doprowadzić do egzekucji mienia. Nieuczciwi dłużnicy mają tę wiedzę i zrobią wszystko aby nie dopuścić do zajęcia ich majątku.

Czy posiadanie długu to przestępstwo?

O ile bycie dłużnikiem nie jest karalne, o tyle przestępstwem może być utrudnianie pokrycia należności wobec wierzyciela. Aby ustalić czy Twój dłużnik postępuje wbrew prawu, warto sięgnąć do artykułów 300 § 1 oraz 301 § 1 ustawy Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku.

Podążając za informacjami w nich zawartymi, dłużnik łamie prawo udaremniając lub uszczuplając swój majątek:

 • W obawie o grożącą mu niewypłacalność lub upadłość.
 • W celu uniemożliwienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego.
 • Tworząc nową jednostkę gospodarczą i przenosząc na nią składniki swojego majątku aby uniemożliwić zaspokojenie roszczeń dłużników.
 • Na skutek lekkomyślnego trwonienia części swojego majątku oraz zaciągania kolejnych zobowiązań i transakcji sprzecznych z zasadami gospodarowania.
 

Kiedy zebrane przez Ciebie dokumenty mogą okazać się niewystarczającym materiałem dowodowym?

Wyobraź sobie, że Twój klient nie wykazywał do tej pory trudności finansowych, jednak zaczął uchylać się od płatności. Dostarczyłeś do sądu zebrane dotąd dokumenty i myślałeś, że egzekucja jest wyłącznie kwestią czasu. Po przeprowadzeniu wywiadu komorniczego okazało się, że dłużnik nie dysponuje środkami finansowymi i nieruchomościami, o których wcześniej miałeś wiedzę.

Wydaje Ci się, że nie odzyskasz należnych Ci pieniędzy? Nie martw się, prawodawcy przewidzieli również takie sytuacje. Ukrywanie majątku celem uniknięcia egzekucji komorniczej jest karalne oraz podlega karze ograniczenia wolności. Aby postępowanie wobec takiej osoby mogło zostać kontynuowane, musisz wejść w posiadanie dowodów, które poświadczą jej nieuczciwe praktyki.

Do materiałów dowodowych określających rzeczywisty stan majątkowy dłużnika należą informacje o:

 • ruchomościach oraz nieruchomościach zlokalizowanych na terenie RP wraz z określeniem ich wartości przez rzeczoznawcę,
 • akcjach i udziałach,
 • dokumentach poświadczających zatajenie majątku,
 • miejscu pracy dłużnika,
 • ukrytych źródłach dochodu,
 • rachunkach bankowych, obligacjach, lokatach,
 • wierzytelnościach.

Aby uzyskać powyższe dokumenty, niezbędnym jest gruntowne prześwietlenie Twojego klienta pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa. Jak z pewnością się domyślasz, wejście w posiadanie powyższych informacji w sposób wiarygodny i legalny leży poza Twoją mocą. Gdzie więc najlepiej zwrócić się o pomoc?

Policja, prokuratura, a może... detektyw?

Naturalnym jest, że przyszła Ci na myśl możliwość skierowania sprawy do prokuratury lub na policję. Musisz jednak wiedzieć, że organy te nadadzą sprawie bieg wyłącznie wtedy, gdy, gdy zaistnieją przesłanki o popełnieniu przestępstwa. Musisz także pamiętać, że policja otrzymuje wiele zgłoszeń. Braki kadrowe zdecydowanie nie przyspieszają procedur, a w sprawach windykacyjnych to czas jest kluczowym elementem. Jeśli nie posiadasz jasnych dowodów na karalność czynu, Twoje starania mogą nie tylko trwać miesiącami, ale również nie przynieść zamierzonego efektu.

Pamiętaj! Ustalenie majątku Twojego klienta ma zastosowanie nie tylko podczas egzekucji sądowo-komorniczej. Możesz skorzystać z tego rozwiązania również wtedy, gdy chcesz sprawdzić wiarygodność przyszłego partnera biznesowego.

Powierzenie sprawy w ręce detektywa może znacznie skrócić proces uzyskania potrzebnych Ci informacji.  Kierując sprawę do agencji masz pewność, że specjaliści zaangażowani w jej rozwiązanie wykorzystają wszelkie dostępne środki aby znalazła swój szczęśliwy finał. Podjęcie sprawy następuje błyskawicznie, a detektyw poświęca pełnię uwagi tylko Twojemu przypadkowi.

Należy również pamiętać, że agencje detektywistyczne współpracują z policją. Jeśli sprawa będzie nosiła znamiona przestępstwa, trafnym rozwiązaniem będzie poinformowanie organów ścigania. Musisz wiedzieć, że detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Policja podejmie Twoją sprawę wyłącznie wtedy, gdy okażesz stosowny materiał dokumentujący przestępstwo! Detektyw nie potrzebuje dowodów - zbierze je dla Ciebie! Policja i agencja detektywistyczna to nie konkurencja - ich współpraca zwiększa szanse na sprawne rozwiązanie Twojego problemu!

Zatrudnienie detektywa jako sprawna i skuteczna metoda odzyskania pieniędzy!

Działania agencji detektywistycznych podlegają kontroli przez organ zarządzający. Instrumenty jakimi posługują się detektywowie są zapisane w literze prawa. W myśl ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U.2020.0.129), usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Detektyw może uzyskiwać informacje od:

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorstw,
 • instytucji,
 • organów administracji rządowej lub samorządowej.

Działania agencji detektywistycznych objęte są ścisłą tajemnicą. Decydując się na jej wsparcie możesz być pewien, że szczegóły sprawy ustalone przez detektywa nie dotrą do osób trzecich. W przypadku postępowań windykacyjnych jest to niezwykle istotne, bowiem nieuczciwy dłużnik nie będzie w stanie wyprzedzić kroków zmierzających do udokumentowania jego winy. Uchylenie tej zasady może nastąpić wyłącznie na skutek zasad określonych w Kodeksie postępowania karnego.

Po zakończeniu czynności, detektyw ma obowiązek przekazać zamawiającemu sprawozdanie z podjętych działań. Obejmuje ono:

 • opis stanu faktycznego,
 • datę rozpoczęcia czynności,
 • określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,
 • datę zakończenia czynności.

Czym kierować się przy wyborze detektywa?

Zdecydowałeś się na powierzenie swojej sprawy w ręce agencji detektywistycznej, ale co dalej? Przede wszystkim pozostaje Ci wybór konkretnego detektywa. Jest to niezwykle istotne, bowiem od tego kroku może zależeć powodzenie Twojego przedsięwcięcia. Jak dokonać słusznej decyzji? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Przykład:

Pani Monika wniosła do sądu sprawę o egzekucję zobowiązań na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Podczas rewizji komorniczej okazało się, że Pan Piotr, prezes firmy nie posiada pieniędzy na rachunku bankowym, a składniki jego majątku są zatrważająco niskiej wartości. Pani Monika zaczęła podejrzewać, że dłużnik próbuje uniemożliwić jej uzyskanie należnych zobowiązań. W celu zdemaskowania nieuczciwych praktyk Pana Piotra, postanowiła zatrudnić detektywa.

Działając w pośpiechu zgłosiła się do najtańszej agencji reklamującej się w jej miejscowości. Nie sprawdziła licencji ani doświadczenia zatrudnionych tam detektywów, bowiem na skutek długu, sama znalazła się w kryzysie finansowym.

Gdy detektyw próbował ustalić rzeczywisty majątek Pana Piotra, został błyskawicznie zdemaskowany. Chcąc pobierać dalsze opłaty związane z postępowaniem, nie poinformował o tym fakcie Pani Moniki. Pan Piotr słusznie wystarszył się widma zbliżającej się egzekucji i postanowił błyskawicznie wyjechać za granicę, zrywając wszelkie kontakty w kraju.

Gdy Pani Monika zorientowała się co się wydarzyło, na pomoc profesjonalnej agencji detektywistycznej było już za późno. Dotarcie do informacji o dłużniku znajdującym się poza granicami kraju będzie znacznie trudniejsze.

Musisz mieć również świadomość, że przy wyborze detektywa nie decyduje cena jego usług. Przede wszystkim sprawdź czy detektyw posiada licencję! W obecnych czasach istnieje niebezpieczna moda na zakładanie nielicencjonowanych agencji detektywistycznych. Jest to działanie karalne, jednak coraz więcej osób decyduje się na oferowanie tego typu usług.

Nielicencjonowani detektywi działają nielegalnie, a więc nie kierują się zawartymi w ustawie wytycznymi. W trosce o skuteczność działań, nie możesz się decydować na to rozwiązanie! Nawet jeśli nielicencjonowany śledczy dostarczy Ci potrzebnych informacji, pozyskane w sposób nielegalny mogą zostać uznane za niewiarygodny materiał dowodowy.

Poza licencją detektyw musi posiadać wpis do Ewidencji Działalności Regulowanej, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czytaj opinie i komentarze na stronach internetowych, umożliwiających ocenę usług agencji detektywistycznych. Nie bój się poprosić wybranego detektywa o przedstawienie referencji od poprzednich klientów. Pamiętaj, że od właściwych decyzji zależy bezpieczeństwo Twoich finansów!

 

Vindicat - wiedza i doświadczenie!

Twój Klient przekracza termin zapłaty? Nie wiesz jakie podjąć kroki, a uruchomienie egzekucji sądowo-komorniczej jest dla Ciebie czarną magią? Nie martw się! W Vindicat pomożemy Ci odzyskać pieniądze jeszcze na etapie windykacji polubownej. Aż 93% spraw powierzonych Vindicat zakończyło się w drodze ugody między wierzycielem a dłużnikiem. Jeśli jednak Twój klient nie będzie skłonny do pokrycia zobowiązań, zaopiekujemy się Twoją sprawą także podczas postępowania sądowo-egzekucyjnego!

W Twoim imieniu:

 • wyznaczymy stosowną reprezentację w sądzie podczas rozpraw egzekucyjnych,
 • przygotujemy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
 • skierujemy wniosek do komornika,
 • będziemy nadzorować sprawę, aż do momentu realizacji egzekucji komorniczej.

RoboVindicat - zautomatyzowana windykacja bez wychodzenia z domu!

System skonstruowany jest z myślą o oszczędzaniu Twojego cennego czasu. Rejestracja w aplikacji zajmie Ci tylko kilka minut, a już chwilę później przekonasz się o jej zbawiennych funkcjach!

W systemie znajdziesz m.in.:

 • zautomatyzowaną wysyłkę zawiadomień, ponagleń i pism sądowych,
 • monitoring płatności,
 • personalizowane wzory dokumentów,
 • możliwość zlecenia sprawy do kancelarii windykacyjnej Vindicat celem podjęcia procesu egzekucyjno-sądowego.

Procesy windykacyjne Cię przerażają? Nie masz czasu i nerwów by zajmować się dochodzeniem do zarobionych przez Ciebie pieniędzy? Pragniesz uniknąć komplikacji wynikających z braku doświadczenia w sprawach egzekucyjnych? Wiedza i profesjonalizm specjalistów Vindicat uchroni Twoje finanse przed nieuczciwymi praktykami! Zarejestruj się w systemie do automatycznej windykacji online i bądź pewien, że Twoja sprawa leży we właściwych rękach!

FAQ:

Mogę korzystać z usług detektywa przy ustalaniu majątku dłużnika?

Tak. Możesz wykorzystać pomoc agencji detektywistycznej, aby zebrać dowody pomocne przy dalszej windykacji sądowej.

Czy działanie detektywa jest zgodne z prawem?

Tak! Agencje detektywistyczne działające na licencji działają na mocy prawa. Możesz skorzystać z ich pomocy.

Detektyw który mi pomagał działał bez licencji. Czy mogę wykorzystać zebrane przez niego dowody?

Nie. Dowody zebrane przez detektywa działającego w ten sposób nie są prawomocne.

Gdzie detektyw może zbierać informacje?

Detektyw może pozyskiwać dane do sprawy od osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

Oceń ten artykuł:

Czy detektyw może być pomocny w ustaleniu majątku dłużnika?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!