Kiedy można naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie?

05-09-2017

Dziś odpowiemy na pytanie, kiedy można naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. Otóż odsetki ustawowe to jeden z najczęściej stosowanych rodzajów rekompensaty za nieopłacone w terminie należności.

Kiedy można naliczyć odsetki ustawowe – podstawa prawna

Zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93], jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dalej w tym przepisie czytamy, że w przypadku, gdy stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, to należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości, która jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (czyli obecnie jest to 7% w skali roku).

Odsetki ustawowe są naliczane za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po terminie płatności określonym w fakturze do dnia uregulowania należności. Obecnie jest to 7% w skali roku liczone od kwoty należności głównej (oznacza to, że co do zasady nie liczy się odsetek od odsetek).

odsetki ustawowe za opóźnienie

Naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie – przykład wyliczenia

Spółka „ABC” z siedzibą w Krakowie w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek)  wystawiła fakturę Panu Marianowi Kowalskiemu prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą. Faktura opiewała na kwotę 5 tysięcy złotych brutto, z czternastodniowym terminem płatności.  Niestety Pan Marian Kowalski nie uregulował tej należności w terminie. Przelew na konto spółki „ABC” dotarł dopiero w dniu 25 sierpnia 2017 roku. Spółka „ABC” rozczarowana postawą Pana Mariana Kowalskiego postanowiła zażądać od niego zapłaty dodatkowo odsetek ustawowych z tytułu dużego opóźnienia w zapłacie.

 

Odsetki ustawowe za opóźnienie należy wyliczyć w następujący sposób.

Najpierw należy określić, na kiedy przypadał termin płatności. Termin 14-stodniowy zaczął biec w piątek 23 czerwca 2017 roku i zakończył się w czwartek 6 lipca 2017 roku. Pan Marian Kowalski zalega, więc z zapłatą od dnia 7 lipca 2017 roku (piątek).

Następnie należy wyliczyć, ile dni minęło między dniem, w którym upłynął termin zapłaty, a dniem, w którym faktycznie dokonano spłaty zobowiązania. Od 7 lipca 2017 roku do 25 sierpnia 2017 roku minęło 50 dni.

Jak już to wszystko wiemy, to możemy przystąpić do następujących obliczeń:

5000 zł x 7% = 350 zł – tyle wynoszą odsetki ustawowe w skali roku;

350 zł / 365 dni =  0,9589 zł – tyle wynoszą odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia płatności;

0,9589 zł x 50 dni = 47,95 zł – tyle wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w analizowanym przykładzie.

 

Co ważne, wyliczeń nie trzeba dokonywać ręcznie, można skorzystać z kalkulatorów odsetek ustawowych dostępnych w sieci, np. w systemie Vindicat.pl. Kalkulator odsetek Vindicat.pl automatycznie wylicza kwotę należnych odsetek, dodatkowo codziennie ją aktualizuje. 

 

Oceń ten artykuł:

Kiedy można naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie?
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!