Jak odzyskać pieniądze od spółki komandytowej?

07-08-2018

Spółka komandytowa to specyficzna forma prowadzenia działalności. Znajomość zasad odpowiedzialności spółki komandytowej oraz jej wspólników ma ogromne znaczenie przy odzyskiwaniu należności. Jeśli wśród Twoich dłużników znajdują się spółki komandytowe, sprawdź kto odpowiada za zobowiązania i w jaki sposób możesz prowadzić windykację wobec tego rodzaju spółki.

Jak windykować spółkę komandytową

Czym jest spółka komandytowa

Aby skutecznie odzyskiwać pieniądze od spółki komandytowej, najpierw powinieneś zapoznać się z kilkoma podstawowymi informacjami na temat samej spółki spółki.

Spółka komandytowa to odrębny typ spółki prawa handlowego i jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Zalicza się do spółek osobowych. Oznacza to, że opiera się głównie na więzi pomiędzy wspólnikami oraz ich osobistych cechach.

Spółka komandytowa posiada zdolność prawną. Może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe. Może również zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

W spółce komandytowej nie istnieją wyodrębnione organy przeznaczone do prowadzenia spraw spółki. Sprawy spółki prowadzą określeni wspólnicy.

 

Wspólnicy spółki komandytowej - komplementariusze i komandytariusze

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest istnienie dwóch kategorii wspólników. Różnice między nimi mają ogromne znaczenie dla wierzycieli tego rodzaju spółki. W spółce komandytowej wyróżniamy komplementariuszy i komandytariuszy.

 • Komplementariusze - wspólnicy aktywni. Prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją na zewnątrz. Odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, bez ograniczenia kwotowego.
 • Komandytariusze - wspólnicy pasywni, bierni. Mogą reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnicy i zasadniczo nie prowadzą jej spraw. Odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej. Komandytariusze nie odpowiadają w zakresie wniesionego wkładu.

Suma komandytowa - konkretna kwota określona w umowie spółki. Do wysokości tej kwoty odpowiadają komandytariusze.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być osoby fizyczne, jak również osoby prawne. Funkcję wspólnika mogą też pełnić jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale wyposażone w zdolność prawną.

Jeden wspólnik nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem w tej samej spółce.

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej

Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej jest solidarna i subsydiarna. Solidarność oznacza, że jeśli jeden ze wspólników spłacił zobowiązanie, to zwolnił z odpowiedzialności resztę do wysokości dokonanej wpłaty. Subsydiarność natomiast polega na tym, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki dopiero w drugiej kolejności.

Jeśli Twoim dłużnikiem jest spółka komandytowa, najpierw powinieneś skierować egzekucję przeciwko samej spółce.

Dopiero, gdy egzekucja ta okaże się bezskuteczna, zapłaty można dochodzić od wspólników.

Kogo pozwać - spółkę komandytową czy wspólników?

Można pozwać jednocześnie i spółkę i wspólników. Mimo, że odpowiedzialność komplementariuszy i komandytariuszy jest subsydiarna, nic nie stoi na przeszkodzie pozwaniu wspólnika zanim egzekucja w spółce okaże się bezskuteczna.

Jeszcze przed potwierdzeniem bezskuteczności egzekucji z majątku spółki komandytowej możesz uzyskać wyrok lub nakaz zapłaty przeciwko wspólnikowi.

Z egzekucją będziesz musiał jednak się wstrzymać. Egzekucję z majątku wspólnika będziesz mógł rozpocząć dopiero, gdy nie będzie już istniała dalsza możliwość skutecznego prowadzenia egzekucji z majątku należącego do spółki.

Jeśli zdecydujesz się pozwać tylko spółkę komandytową, sąd nada klauzulę wykonalności wyłącznie przeciwko komplementariuszowi. Dowiedz się jak uzyskać klauzulę wykonalności. Aby dochodzić spełnienia zobowiązania od komandytariusza, będziesz musiał złożyć kolejny pozew.

Teoretycznie, wygodnym rozwiązaniem wydaje się być pozwanie spółki i wspólników równocześnie. Niestety, w przypadku przegranej koszta, które będziesz musiał ponieść mogą być bardzo wysokie. Złożą się na nie m.in. koszta zastępstwa procesowego każdego ze wspólników. Ryzyko jest więc duże, tym bardziej że w przypadku wygranej i tak otrzymasz klauzulę wykonalności przeciwko komplementariuszowi.

Pozwanie spółki wraz ze wspólnikami ma również plusy. Pozwala m.in. na uzyskanie zabezpieczenia na majątku wspólników, zanim jeszcze egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

O tym czy lepsze skutki przyniesie pozwanie wyłącznie spółki czy też spółki wraz ze wspólnikami, powinieneś każdorazowo decydować uwzględniając okoliczności sprawy.

Przykład nr 1:
Dłużnikiem Pani Moniki, właścicielki firmy transportowej, jest spółka komandytowa. Jest w niej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz. Pani Monika początkowo próbowała odzyskać należność w wysokości 10 000 zł w sposób polubowny. Spółka nie zapłaciła, więc Pani Monika postanowiła poszukać pomocy w sądzie. Kogo powinna pozwać?

Pani Monika może złożyć pozew wyłącznie przeciwko spółce lub przeciwko spółce i obydwu wspólnikom. Aby egzekwować z majątku wspólników, najpierw egzekucja z majątku spółki musi okazać się bezskuteczna. Jeśli uzyska korzystny wyrok wraz z klauzulą wykonalności, będzie mogła złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji z majątku spółki.

Dochodzenie należności od komplementariusza

W przypadku komandytariusza, sprawa zasadniczo jest prosta. Wystarczy, że wykażesz dwie rzeczy.

 • Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce - przy pomocy postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności.
 • Fakt, że w chwili powstania zobowiązania komplementariusz był wspólnikiem spółki.

Jeśli spełnisz obydwie przesłanki, sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko komplementariuszowi. Tym samym potwierdzi możliwość prowadzenia egzekucji z jego majątku. Nie będziesz musiał występować przeciwko komplementariuszowi z osobnym powództwem. W tym przypadku sąd ma możliwość nadania klauzuli wykonalności bez uprzedniego prowadzenia postępowania.

Przykład nr 2:
W sprawie Pani Moniki egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna i komornik umorzył postępowanie egzekucyjne. Co jeszcze może zrobić Pani Monika, aby odzyskać pieniądze?

W takiej sytuacji Pani Monika może m.in. otrzymać klauzulę wykonalności przeciwko komplementariuszowi. Pozwoli jej to na złożenie u komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i następnie egzekucję należności z majątku komplementariusza.

Dochodzenie należności od komandytariusza

Jeśli chodzi o komandytariusza sprawa jest odrobinę bardziej skomplikowana.

Wiesz już, że w przypadku komplementariusza nie musisz wszczynać osobnego postępowania przeciwko niemu, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. W przypadku komandytariusza będzie to konieczne. Aby uzyskać możliwość dochodzenia zapłaty od komandytariusza, musisz pozwać go do sądu.

W związku z tym, że komandytariusz odpowiada w ograniczony sposób, sąd w wyroku ograniczy jego odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej.

Przykład nr 3:
Pani Monika wolałaby dochodzić swojej należności od komandytariusza, a nie komplementariusza. Sądzi, że zwykle to komandytariusz dysponuje większym majątkiem. Czy może?

Tak. W przypadku komandytariusza konieczny będzie jednak osobny pozew skierowany przeciwko komandytariuszowi. Jeśli Pani Monice uda się uzyskać korzystny wyrok, sąd i tak ograniczy odpowiedzialność komandytariusza do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie spółki. Pani Monika przed pozwaniem komandytariusza powinna więc sprawdzić do jakiej kwoty odpowiada oraz czy np. nie spłacił już innych wierzycieli do wysokości sumy komandytowej.

Windykacja długów spółki komandytowej - 5 rzeczy, o których musisz pamiętać

Windykacja przeciwko spółce komandytowej może okazać się dość długim procesem, wymagającym podjęcia wielu czynności. Poniżej znajdziesz podsumowanie najważniejszych informacji.

 1. Wspólnicy spółki komandytowej odpowiadają dopiero, gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna.
 2. Możesz pozwać wspólników jeszcze przed stwierdzeniem bezskuteczności egzekucji wobec spółki. Pamiętaj jednak, że egzekucja z ich majątków będzie mogła być przeprowadzona dopiero po uznaniu bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.
 3. Jedynie komplementariusze odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Zanim zdecydujesz się pozwać komandytariusza, sprawdź wysokość sumy komandytowej, do której odpowiada.
 4. Jeśli wykażesz bezskuteczność egzekucji wobec spółki oraz, że dana osoba była wspólnikiem w momencie powstania zobowiązania, sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko komplementariuszowi.
 5. W przypadku dochodzenia należności od komandytariusza należy wytoczyć osobne powództwo.

Jeśli windykacja przeciwko spółce komandytowej wydaje Ci się skomplikowana, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Przez cały ten proces może przeprowadzić Cię innowacyjny system do samodzielnej windykacji online - Vindicat.pl.

 

Problemy z odzyskiwaniem należności? Wypróbuj Vindicat.pl!

Jeśli Twoim dłużnikiem jest spółka komandytowa, inna spółka lub osoba fizyczna i regularnie napotykasz problemy z polubownym załatwieniem sprawy - wypróbuj aplikację Vindicat.pl.

System Vindicat.pl skierowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Przy jego pomocy przedsiębiorcy mogą szybko i bez zbędnego tracenia nerwów odzyskiwać swoje długi. Wystarczy jedynie, że wybierzesz najkorzystniejszą ofertę, zarejestrujesz się w systemie, wprowadzisz, o które poprosi Cię aplikacja... i już. Otrzymasz dostęp do funkcji przydatnych na każdym etapie windykacji.

 • Na etapie polubownym aplikacja wygeneruje dla Ciebie spersonalizowane wezwania do zapłaty i wnioski o ustalenie danych dłużnika. Umożliwi również negocjowanie z dłużnikiem online oraz wystawienie wierzytelności na giełdzie długów.
 • Na etapie sądowym otrzymasz gotowe pozwy do sądu, e-sądu i wnioski o nadanie klauzuli wykonalności.
 • Na etapie postępowania egzekucyjnego, otrzymasz możliwość wygenerowania wszystkich niezbędnych dokumentów - wniosku o wszczęcie postępowania, o egzekucję z majątku dłużnika, o udzielenie informacji oraz o zawieszenie lub umorzenie postępowania.

Aplikacja Vindicat.pl kompleksowo przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy windykacji i zaproponuje najkorzystniejszy dla Ciebie scenariusz postępowania. Nie obawiaj się, że nie poradzisz sobie z obsługą systemu - jest prosta i intuicyjna.

Aż 93% spraw prowadzonych przy pomocy systemu Vindicat.pl kończy się na etapie postępowania polubownego.

Jeśli mimo wszystko wolisz klasyczne rozwiązania, o pomoc możesz zwrócić się również do Kancelarii Vindicat. Zespół prawników i ekspertów z dziedziny windykacji kompleksowo zajmie się Twoją sprawą i spróbuje doprowadzić do jej pomyślnego zakończenia.

Nie zwlekaj z windykacją długów

Odzyskanie pieniędzy od spółki komandytowej może wydawać się skomplikowane. Z całą pewnością jest jednak możliwe. Nawet jeśli uda Ci się odzyskać pieniędzy od spółki, nie zrażaj się i podejmij odpowiednie kroki do rozpoczęcia windykacji z majątku wspólników. Pomoże Ci w tym zespół prawników z Kancelarii Vindicat lub system do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Załóż konto w aplikacji już dziś i przekonaj się jakie to proste.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy w przypadku kilku komandytariuszy w jednej spółce każdy z nich może odpowiadać do kwoty innej wysokości?

Tak. Wobec każdego z komandytariuszy może być ustalona inna suma komandytowa. Każdy z nich będzie więc odpowiadał za zobowiązania do innej wysokości.

2. Jak sprawdzić do jakiej wysokości odpowiada komandytariusz?

Aby ustalić czy komandytariusz w ogóle odpowiada, a jeśli tak to do jakiej wysokości, należy sięgnąć do KRS. Ujawnione są tam dane m.in. o wysokości sumy komandytowej i wysokości wniesionego wkładu.

3. Czy wspólnik, który dopiero przystąpił do spółki komandytowej odpowiada za jej istniejące już zobowiązania?

Tak. W momencie przystąpienia do spółki komandytowej, wspólnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania istniejące do dnia jego przystąpienia. Odpowiada również oczywiście za zobowiązania, które dopiero powstaną. Każdy wspólnik spółki komandytowej odpowiada aż do dnia, w którym z różnych powodów przestał być wspólnikiem.

4. Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą zwolnić się od odpowiedzialności?

Tak, jednak komplementariusz ma w tym zakresie znacznie mniejsze pole manewru. Może uniknąć odpowiedzialności jedynie poprzez udowodnienie, że w czasie powstania zobowiązania nie był jeszcze wspólnikiem. Komandytariusz ma więcej możliwości. Może się bronić m.in. tym, że wartość jego wkładu jest równa lub wyższa od sumy komandytowej. Nie odpowie również, gdy np. zapłacił już na rzecz innych wierzycieli kwotę o wartości równiej lub wyższej niż suma komandytowa.

5. Czy można dochodzić należności od kilku komandytariuszy jednocześnie?

Czasami takie rozwiązanie bywa korzystniejsze. Często komandytariusze mają niskie sumy komandytowe, ponieważ posiadają majątek i obawiają się egzekucji. Dochodzenie należności od kilku komandytariuszy w konkretniej sytuacji może dawać większe szanse na odzyskanie długu.

6. Czy obniżenie sumy komandytowej wpływa wysokość kwoty, której można żądać od komandytariusza?

Nie, jeśli wierzytelność powstała przed wpisaniem obniżenia do KRS. Jeśli wierzytelność powstała później, wierzyciel może naturalnie domagać się spłaty jedynie do wysokości obniżonej sumy komandytowej.

7. Czy jeśli odpowiedzialność jednego komandytariusza została wyczerpana, to nadal można żądać zapłaty od pozostałych komandytariuszy?

Tak. Wyczerpanie odpowiedzialności jednego komandytariusza nie powoduje, że nie można dochodzić należności od innych komandytariuszy tej samej spółki.

8. Czy jest możliwa sytuacja, w której komandytariusz będzie odpowiadał jak komplementariusz?

Tak. Będzie tak w przypadku, gdy nazwisko komandytariusza zostanie ujęte w firmie (nazwie) spółki. Taka sytuacja zajdzie również, gdy komandytariusz (który może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik) dokonując w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawni pełnomocnictwa, nie posiada go lub przekroczy jego zakres.

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać pieniądze od spółki komandytowej?
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!