Ile komornik może zabrać z emerytury?

    15-03-2017

Komornicy często egzekwują długi osób starszych poprzez potrącenie odpowiedniej części z wypłacanej emerytury czy też renty. W takim wypadku komornik musi zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na szczęście dłużników i na nieszczęście wierzycieli kwota zajęcia komorniczego emerytury a także renty podlega ograniczeniu.

starsza osoba idzie ścieżką w parku podpiera się kijkami do Nordic walkingu, po prawej stronie obrazka jest umieszony rozpięty suwak i monety Euro wewnątrz niego

Komornicy często egzekwują długi osób starszych poprzez potrącenie odpowiedniej części z wypłacanej emerytury czy też renty. W takim wypadku komornik musi zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na szczęście dłużników i na nieszczęście wierzycieli kwota zajęcia komorniczego emerytury a także renty podlega ograniczeniu.

Jaki procent emerytury może zabrać komornik?

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa limity zajęć komorniczych. Różnicuje je w zależności od rodzaju dochodzonego świadczenia i tak w przypadku następujących świadczeń będzie to:

1)      60% miesięcznego świadczenia, gdy egzekwowanym są alimenty, które są potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie uzyskanego przez niego tytułu wykonawczego

2)      65% miesięcznego świadczenia w celu zaspokojenia roszczeń z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

3)      25% miesięcznego świadczenia, jeżeli będziemy egzekwować inne należności na podstawie tytułu wykonawczego np. raty za pralkę, telewizor.

Egzekwowana kwota zostaje odliczona od świadczenia emerytalnego brutto, przed pobraniem w danym miesiącu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kolejnym ograniczeniem egzekucji jest ustanowienie w art. 141 ust. 1 kwoty wolnej od egzekucji i potrąceń. Nie może być ona objęta zajęciem i musi pozostać do dyspozycji emeryta albo rencisty po dokonaniu potrąceń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota ta zasadniczo jest równa odpowiednio części kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy lub najniższej emerytury.

1 marca 2017r. kwoty najniższej renty i emerytury zmieniły się i wynoszą:

·         1000 zł miesięcznie – dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

·         750 zł miesięcznie – dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy

·         1000 zł miesięcznie – dla osób pobierających emeryturę i rentę rodzinną

Do dnia 1 marca 2017r. wynosiły odpowiednio:

·         880,45 zł miesięcznie – dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

·         675,13 zł miesięcznie – dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy

·         880,45 zł miesięcznie – dla osób pobierających emeryturę i rentę rodzinną

W przypadku egzekucji np. rat za telewizor czy też alimentów wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi wolna jest kwota 50% najniższej emerytury lub renty, czyli obecnie:

·         500 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i osób pobierających emeryturę i rentę rodzinną

·         375 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy

W październiku 2016r. Sejm dokonał nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach poprzez przyjęcie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta dokonuje zmiany w kwocie wolnej od egzekucji i potrąceń, stanowiąc, iż w przypadku egzekucji komorniczej świadczeń, na których wierzycielowi przysługuje tytuł wykonawczy wynosi ona 75% najniższej emerytury albo renty. Zmiana ta wchodzi w życie1 lipca 2017r.

Spowoduje ona, że kwota wolna będzie wynosiła odpowiednio:

·         750 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i osób pobierających emeryturę i rentę rodzinną

·         562,5 zł - dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Na pewno zmiana ta poprawi sytuację bytową emerytów dłużników, ale z pewnością pogorszy możliwości egzekwowania roszczeń przez wierzycieli, co może spowodować spadek skuteczności egzekucji komorniczych.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 4,86/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy