facebook

Baza wiedzy

Materiały edukacyjne dotyczące różnych etapów windykacji

W artykule znajdziesz:

  Umowa o pracę - wskazówki dla przedsiębiorców

   08-01-2018

  Umowa o pracę to czynność prawna, która polega na złożeniu na piśmie przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, które potwierdzają zobowiązanie pracownika do wykonywania za wynagrodzeniem określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym i zobowiązanie pracodawcy do wypłaty wynagrodzenia i poszanowania praw pracowniczych.

  Umowa o pracę - wskazówki dla przedsiębiorców

  Umowa o pracę – rodzaje

  Obecnie wyróżnia się następujące typy umów o pracę. Pierwszym jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Kolejne to umowy o pracę: zawierane na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy i na zastępstwo. Oczywiście każda z tych umów może zostać poprzedzona umową na okres próbny, który może trwać maksymalnie 3 miesiące.

  Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

  Umowa o pracę - co powinna zawierać?

  Jest kilka elementów, które muszą być zawarte w każdej umowie o pracę niezależnie od czasu, na jaki zawierana jest dana umowa. Mianowicie, umowa o pracę powinna zawierać: wskazanie stron umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Poprzez warunki pracy i płacy należy rozumieć w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, kwotę wynagrodzenie za pracę, która musi odpowiadać pracy, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

  Umowa o pracę powinna zostać zawarta się na piśmie, a jeżeli nie została ona zawarta z zachowaniem formy pisemnej, to pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy musi potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

  Umowa o pracę – jakie załączniki trzeba przygotować?

  Do umowy o pracę pracodawca powinien od razu przygotować i skompletować następujące załączniki:
  - zakres obowiązków pracownika;
  - kwestionariusz osobowy;
  - oświadczenie do celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy;
  - świadectwo z poprzedniego zakładu pracy;
  - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku;
  - potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy i przepisami BHP;
  - zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP;
  - karta badań okresowych i kontrolnych.

   

  Umowa o pracę – o czym trzeba poinformować pracownika po zawarciu umowy?

  Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, pracodawca musi poinformować pracownika o: obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

  Umowa o pracę – jak ją rozwiązać?

  Umowę o pracę może rozwiązać się na kilka sposobów.

  Po pierwsze, na mocy porozumienia stron – kiedy zarówno pracodawca, jak i pracownik podejmują decyzję o zakończeniu współpracy na uzgodnionych warunkach.

  Po drugie, umowa o pracę może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem, przy czym wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik.

  Po trzecie, umowa o pracę może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia: z winy pracownika, bez winy pracownika i przez pracownika. Z winy pracownika bez wypowiedzenia umowa może zostać rozwiązana w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, popełnienia przez pracownika przestępstwa w czasie trwania umowy o pracę lub jeżeli pracownik utraci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Bez winy pracownika umowę można rozwiązać bez wypowiedzenia, jeśli pracownik jest długo niezdolny do pracy, a krótko pracował u danego pracodawcy. Wreszcie umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia przez pracownika, jeżeli pracodawca naruszy podstawowe obowiązki wynikające z prawa pracy lub gdy nie przeniesie pracownika do innej pracy, a zmiana była konieczna według lekarza.

  Po czwarte, umowa może zostać rozwiązana po upływie czasu, na który została zawarta. Oczywiście w ten sposób może dojść do rozwiązania jedynie umów terminowych.

  Po piąte, umowa o pracę może zostać rozwiązana z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

  Na koniec przypominamy, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

  Umowa o pracę – okresy wypowiedzenia

  Okresy wypowiedzenia umów o pracę zależą od rodzaju zawartej umowy, czasu na jaki została zawarta umowa i okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

  Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony wynosi odpowiednio:

  • 2 tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż 6 miesięcy u danego pracodawcy;
  • 1 miesiąc przy przepracowaniu okresu co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy;
  • 3 miesiące przy przeprowadzeniu co najmniej 3 lat u danego pracodawcy.

  Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny wynosi odpowiednio:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny przekracza 2 tygodnie;
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

  Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 2 tygodnie.

  Okres wypowiedzenia umowa na zastępstwo wynosi 3 dni robocze.

   

  Umowa o pracę może też wygasnąć

  Wygaśnięcie umowy o pracę polega na tym, że stosunek pracy ustaje w skutek ustawowo określonych przyczyn. Obecnie prawo przewiduje trzy przyczyny wygaśnięcia umowy o pracę: śmierć pracownika, śmierć pracodawcy oraz upływ 3 miesięcy nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania.

  Umowa o pracę – wzór

  …....….................................

  (miejscowość i data)

  ….........................................

  (dane pracodawcy)

   

   

  UMOWA O PRACĘ

   

  zawarta na okres próbny od ….................. do …..............

  na czas określony od ….................. do…...................

  na czas nieokreślony

   

  pomiędzy:

  …..........................................................................................................................................

  (nazwa pracodawcy, adres, NIP, wpis do KRS lub do CEIDG)

  reprezentowaną przez:

  …........................................................... (dane osoby uprawnionej do reprezentacji),

  zwaną dalej Pracodawcą

   

  a

   

  …..........................................................................................................................................

  (imię i nazwisko pracownika, adres zamieszkania i PESEL)

  zwanego dalej Pracownikiem.

   

   

  1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
  2. a) rodzaj pracy : …......................................................................................... .
  3. b) miejsce wykonywania pracy: …..................................................................
  4. c) wymiar czasu pracy: …...............................................................................
  5. d) wynagrodzenie : …............................................................................. (słownie: ...........)
  6. e) inne warunki zatrudnienia: …......................................................................................

   

  1. Dniem rozpoczęcia pracy jest dzień …........................r.

   

  …........................................................         …........................................................

                (podpis pracodawcy)                                 (podpis pracownika)

  Artykuł napisany pod redakcją: Bogusław Bieda
  Załóż konto

  Oceń ten artykuł:

  Ocena: 5/5
  Głosowano: 6 razy.
  Twoja ocena: Brak
  Skutecznie odzyskuj długi
  Bądź na bieżąco!
  Polub nas na Facebooku!