Formy prawne w jakich można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce część 1

    13-06-2017

Obecnie w Polsce mamy różne formy działalności gospodarczej, w których możemy podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko od nas zależy, którą z form prowadzenia działalności gospodarczej wybierzemy. Każda z form ma określone cechy, które spróbujemy zobrazować poprzez specjalne diagramy.

biznesmen siedzi na krześle  w garniturze

Poniżej przedstawiono diagram, który pokazuje, w jakich prawnie dopuszczalnych formach można podjąć działalność gospodarczą w Polsce wraz z krótkim opisem każdej z tych form (z uwzględnieniem jej podstawowych wad i zalet).

schemat pokazuje rodzaje formy prawne prowadzenia działalności w Polsce: przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie spółki, jednosobowe działalności gospodarcze. Spółki dzielimy na spółki prawa handlowego, które dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe

DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną rejestrowana w CEIDG

cechy jednosobowej działalności gosp. odpowiedzialność majątkiem prywatnym za działania biznesowe, uzależnienie płynności od wkładu początkowego, prostota zakładania, niskie nakłady finansowe są niezbędne do rozpoczęcia działalności, wysoka decyzyjność

SPÓŁKA CYWILNA – spółka podlegająca prawu cywilnemu (tzn. tworzona na zasadach określonych w kodeksie cywilnym), która powstaje na mocy pisemnej umowy minimum dwóch wspólników niemająca osobowości prawnej

cechy spółki cywilnej: brak osobowości prawnej spółki skutkuje tym, że szystkie umowy są zawierane przez wspólników we własnym imieniu, brak w polskim prawie regulacji, - dot.rozstrzygania konfliktów między wspólnikami, prostota zakładnia, niskie koszty

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO – dzielą się na spółki osobowe i spółki kapitałowe

spółki prawa handlowego dzielimy na spółki osobowe: spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną i spółki kapitałowe: spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

SPÓŁKI OSOBOWE – są to spółki prawa handlowego, które opierają się na osobistym zaangażowaniu wspólników w działania spółki i na więzi ich łączącej; wyróżnia się cztery rodzaje spółek osobowych, mianowicie: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo – akcyjną; wszystkie spółki osobowe stanowią struktury organizacyjnie niezależne od osób je tworzących, jednak spółki osobowe nie mają osobowości prawnej, co skutkuje zasadą odpowiadania przez wspólników za długi spółki w sytuacji, gdy dochodzenie zobowiązań jest niemożliwe (bezskuteczne) z majątku spółki; kolejną cechą wspólną spółek osobowych jest brak organów w takich podmiotach (wyjątki są możliwe w spółce partnerskiej i komandytowo-akcyjnej)
SPÓŁKA JAWNA – podstawowa ze spółek osobowych; kodeks spółek handlowych definiuje ją jako spółkę osobową, która nie jest żadną inną spółką

cechy spółki jawnej: pełna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki w razie braku możliwości odzyskania należności, obowiązek prowadzenia profesjonalnej księgowości, obowiązki i prawa wspólników są uregulowane w prawie

SPÓŁKA PARTNERSKA – druga ze spółek osobowych; ten rodzaj spółki tworzą wspólnicy nazywani partnerami, którzy będą wspólnie prowadzić działalność zawodową (tzn. będą wykonywać wolny zawód, np. adwokatów, księgowych, czy dentystów)

cechy spółki partnerskiej: ograniczenie zawodów jakie mogą wykonywać partnerzy, wyższe koszty umowy, profesjonalna ksiegowość, ograniczenie odpowiedzialności każdego partnera, łączna odpowiedzialność partnerów za działania ogólnoadministracyjne

SPÓŁKA KOMANDYTOWA – kolejny typ spółek osobowych; jej cechą charakterystyczną jest występowanie dwóch typów wspólników, których odpowiedzialność jest ukształtowana w inny sposób; pierwszy typ wspólników to komplementariusze – oni odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem prywatnym w sposób nieograniczony; drugi typ wspólników to komandytariusze – ich odpowiedzialność za niezaspokojone zobowiązania spółki jest ograniczona jedynie do wniesionych przez nich wkładów

cechy spółki komandytowej: umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, wysokie koszty założenia i rejestracji, odpowiedzialność części wspólników jest nieograniczona, możliwość zrónicowania odpowiedzialności i praw wspólników

SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA – ostatni typ spółek osobowych (zgodnie z systematyką zawartą w kodeksie spółek handlowych); często nazywa się go nawet tworem pośrednim pomiędzy spółkami osobowymi, a spółkami kapitałowymi, bowiem łączy w sobie cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej; jej cechą charakterystyczną jest występowanie dwóch typów wspólników; pierwszy typ wspólników to komplementariusze, którzy – analogicznie jak w spółce komandytowej – odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a w zamian prowadzą jej codzienne sprawy i są uprawnieni do reprezentowani spółki w relacjach z innymi podmiotami; drugi typ wspólników to akcjonariusze, którzy co do zasady nie prowadzą spraw spółki, ale dzięki temu nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania

cechy spółki komandytowo-akcyjnej: umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, wysokie koszty założenia i rejestracji, odpowiedzialność części wspólników jest nieograniczona, możliwość pozyskiwania kapitału za pomocą wyemitowanych akcji

Część druga już wkrótce.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy