Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług?

25-10-2017

Umowa o świadczenie usług to umowa nienazwana uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 750 [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]. Stosuje się do niej odpowiednio przepisy o zleceniu. Jest to bardzo często stosowany rodzaj umów w praktyce gospodarczej. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tym zagadnieniem.

umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług  - miejsce w kodeksie cywilnym

Kodeks cywilny reguluje szereg umów, które polegają na świadczeniu usług, np. umowę o dzieło, umowę zlecenia, umowę agencyjną czy umowę o roboty budowlane. Nie wymienia jednak takiego typu umowy jak umowa o świadczenie usług. Oznacza to, że wśród tzw. umów nazwanych nie ma takiej konstrukcji prawnej jak umowa o świadczenie usług. Jednak zawarcie takiej umowy jest możliwe w polskim porządku prawnym dzięki istnieniu w kodeksie cywilnym zasady swobody umów. Zgodnie z tą zasadą, w Polsce dopuszczalne jest zawieranie umów o dowolnej treści, w tym też zawieranie umowy o świadczenie usług.

Jednak przed zawarciem umowy o świadczenie usług, trzeba zajrzeć do kodeksu cywilnego, ponieważ zgodnie z art. 750 do takiej umowy stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Trzeba się więc z nimi zapoznać konstruując umowę o świadczenie usług.

Umowa o świadczenie usług - cechy

Jak już wspomnieliśmy, formułując umowę o świadczenie usług, należy wzorować się na przepisach dotyczących umowy zlecenia. Jednak przepisy te trzeba stosować odpowiednio, a nie dosłownie.

Warto jednak pamiętać o poniżej podsumowanych podstawowych cechach umowy o świadczenie usług:

  • umowa o świadczenie usług nie jest umową rezultatu, tylko umową starannego działania – oznacza to, że aby ją wykonać usługodawca musi działać zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, jednak rezultat, jaki osiągnie nie jest kluczowy;
  • usługodawca działa samodzielnie, co oznacza, że nie jest podporządkowany poleceniom usługobiorcy;
  • co do zasady usługodawca swobodnie ustala miejsce i czas wykonywania umowy, chyba że co innego jest niezbędne z powodu rodzaju świadczonych usług;
  • umowa powinna być realizowana osobiście przez usługodawcę.
 

Umowa o świadczenie usług – przykładowa treść

Poniżej przykładowa umowa o świadczenie usług.

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

zawarta w dniu …………………… roku…………….. w miejscowości.…………………… pomiędzy:
1.……………………………………………………………………………………………………………………
(tu wpisać dane podmiotu świadczącego usługę)
zwaną/ym dalej Usługodawcą,

a

2.……………………………………….…………………………………………………
(tu wpisać dane podmiotu, na rzecz którego usługa będzie świadczona)
zwaną/ym dalej Usługobiorcą
o poniższej treści:

§1 Przedmiot umowy

  1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług …………………………………………………...  …………………………………………………………………… przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
    Przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy Usługobiorcy.

§2 Obowiązki Usługodawcy

1. Do zadań Usługodawcy należy:
a/ ……………………………………………………………………………………………………….
b/ ……………………………………………………………………………………………………….
c/ ……………………………………………………………………………………………………....
2. Powyższe zadania Usługodawca będzie wykonywał osobiście lub przez osobę trzecią, którą wskaże imiennie przed powierzeniem jej wykonywania zadań. Wykonywanie zadań przez osobą trzecią jest możliwe jedynie po akceptacji tej osoby przez Usługobiorcę, jednak akceptacja nie zwalnia Usługodawcy od ponoszenia pełnej odpowiedzialności za czynności wykonywane przez tą osobę w ramach realizacji zadań.

§3 Wynagrodzenie

1. Za wykonywanie przedmiotu umowy Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w kwocie …………………….zł brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.
3. Wynagrodzenie za usługę Usługodawca będzie otrzymywał przelewem na konto bankowe w terminie ……… dni od wystawienia faktury VAT.
4. Koszty związane z wykonaniem umowy będą pokrywane przez Usługodawcę.

§4 Termin do usunięcia usterek

Wszelkie zgłoszone usterki/niedociągnięcia Usługodawca ma obowiązek usunąć w terminie…………………... dni od dnia ich zgłoszenia przez Usługobiorcę.

§5 Rozwiązanie umowy

1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
a/ któraś ze stron nie wywiązuje się z terminów określonych w trybie roboczym przez strony;
b/ Usługodawca nie wykonuje powierzonych mu zadań określonych w § 2;
c/ Usługobiorca nie uiszcza terminowo wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy.
3. Z innych powodów, umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

…………………………………..                                                              ………………………………….
Usługodawca                                                                                               Usługobiorca

Oceń ten artykuł:

Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług?
Ocena: 5/5
Głosowano: 8 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!