Klauzula informacyjna

TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ZGODNEGO Z ART. 13 UST. 1 RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Vindicat Sp. z o.o. z siedzibą w: Warszawie (00-844) ul. Grzybowska 87 („Administrator”);
 2. Dane kontaktowe Administratora: [email protected], tel. +48 796 123 124.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. w przypadku akceptacji Regulaminu świadczonych przez Administratora usług: w celu Świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w przypadku akceptacji Regulaminu świadczonych przez Administratora usług oraz korzystania z płatnych usług: w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w przypadku udzielenia dobrowolnych zgód dotyczących realizowania marketingu bezpośredniego: w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, wiadomości sms) przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer), treści marketingowych, w tym informacji handlowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą, polegający na umożliwieniu Administratorowi podejmowania działań marketingowych w zakresie własnych towarów i usług;
  4. w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza kontaktowego: w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający umożliwieniu udzielenia wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób;
  5. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający ochronie praw i interesów gospodarczych Administratora.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty hostingowe oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora w celu realizacji usług Vindicat sp. z o. o.
 5. Administrator jeśli nie będzie to konieczne (np. podane kontakty będą z krajów trzecich), nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. w przypadku realizacji zamówionej usługi: przez cały okres świadczenia usługi;
  2. w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody w celach marketingu bezpośredniego: do wycofania zgody;
  3. w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego: przez okres 90 dni od otrzymania zapytania, względnie 90 dni od ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji.
   Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Dla celów dowodowych Administrator prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy lub obsługi złożonego zapytania. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością zawarcia i wykonania umowy lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!