Podręczny słowniczek terminologii używanej w windykacji część 1

    20-06-2017

Poniżej przedstawiamy zestawienie kluczowych pojęć używanych w branży windykacyjnej.

na zdjęciu został przedstawiony fragment strony angielskiego słownika

PRZEDSIĘBIORCA – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową; zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zarobkową
WIERZYTELNOŚĆ – prawo żądania (przez wierzyciela) określonego świadczenia od jakiegoś podmiotu (który nazywany jest dłużnikiem)
DŁUG – obowiązek świadczenia (przez dłużnika) na rzecz jakiegoś podmiotu (który nazywany jest wierzycielem)
WIERZYCIEL – ta z dwóch stron stosunku zobowiązaniowego, która ma otrzymać świadczenie od dłużnika
DŁUŻNIK – ta z dwóch stron stosunku zobowiązaniowego, która ma spełnić świadczenie na rzecz wierzyciela
STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY – dwustronny stosunek łączący wierzyciela i dłużnika oparty o zobowiązanie do świadczenia, które musi spełnić dłużnik na rzecz wierzyciela; relacje łączące strony takiego stosunku najlepiej ilustruje poniższa grafika

schemat pokazuje stosunek zobowiązaniowyStosunek zobowiązaniowy

PRZETERMINOWANIE WIERZYTELNOŚCI – okres, jaki upłynął od umówionego przez strony terminu zapłaty
WIERZYTELNOŚĆ WYMAGALNA – wierzytelność, której termin płatności już upłynął (typowe działania windykacyjne można podejmować tylko względem wierzytelność wymagalnych)
WIERZYTELNOŚĆ NIEWYMAGALNA – wierzytelność, której termin płatności jeszcze nie upłynął (wobec takiej wierzytelności można podejmować jedynie działania prewencyjne nazywane prewindykacją)
PREWINDYKACJA – ogół działań prewencyjnych, jakie każdy podmiot powinien podejmować w celu zabezpieczenia spłaty przyszłych należności; działania te powinny zostać podjęte już na etapie podpisywania umowy z kontrahentami; prewindykacja może obejmować m.in. sprawdzenie bieżącego stanu zobowiązań kontrahenta (np. za pomocą raportów dostępnych w biurach informacji gospodarczej) czy umieszczenie pieczęci prewencyjnej na wystawianej fakturze (taka pieczęć informuje kontrahentów, że brak spłaty faktury spowoduje automatyczne przekazanie sprawy firmie windykacyjnej)
WINDYKACJA – proces odzyskiwania wymagalnych wierzytelności od dłużnika; działania windykacyjne mogą być rozpoczęte już pierwszego dnia po bezskutecznym upływie terminu płatności zobowiązania; działania windykacyjne można podzielić na postępowanie polubowne, postępowanie sądowe i postępowanie egzekucyjne
AUTOMATYZACJA  PROCESÓW PREWINDYKACYJNYCH I WINDYKACYJNYCH – wszystkie działania prewindykacyjne i windykacyjne mogą zostać zautomatyzowane, tzn. wierzyciel może zarządzać całym procesem online dzięki systemom, platformom i aplikacjom internetowym; jednym z takich systemów służących do automatyzacji procesu odzyskiwania należności jest system VCAT dostępny na stronie vindicat.pl

Druga część słowniczka już wkrótce.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy